Правила и услови

Последно ажурирано: 2020-03-22

1. Интерлуција 

Добредојдовте на Nextevent.mk !

Овие Услови за Користење  ја регулираат вашата употреба на нашата веб-страница https://nextevent.mk/  од Nextevent.mk .

Нашата политика за приватност, исто така, управува со вашата употреба на нашата услуга и објаснува како ги собираме, чуваме и откриваме информациите што се резултат на вашата употреба на нашите веб-страници.

Вашиот договор со нас ги вклучува овие Услови и нашата Политика за приватност („Договори“). Вие потврдувате дека сте ги прочитале и разбрале договорите и се согласувате дека ќе бидете обврзани за нив.

Ако не се согласувате со (или не можете да ги исполнувате) договорите, може да не ја користите Услугата, но ве молиме, известете ни преку е-пошта на [email protected] за да можеме да се обидеме да најдете решение Овие Услови важат за сите посетители, корисници и други кои сакаат да пристапат или користат Услуги.

2. Комуникации 

Користејќи ја нашата Услуга, вие се согласувате да се претплаќате на билтени, маркетинг или промотивни материјали и други информации што можеме да ги испратиме. Како и да е, може да се откажете од примање на какви било, или сите, овие комуникации од нас следејќи ја врската за откажување претплата или преку е-пошта на [email protected].

3. Натпревари, дупки и промоции

Било какви натпревари, упатства или други промоции (колективно, „Промоции“) што се достапни преку Услугата, може да се регулираат со правила што се одделни од овие Услови на услугата. Ако учествувате во какви било промоции, проверете ги важечките правила, како и нашата Политика за приватност. Ако правилата за промоција се во судир со овие Услови на Користење, ќе се применуваат правила за промоција.

4. Содржината што се наоѓа на или преку оваа услуга е сопственост на Nextevent.mk или се користи со дозвола. Вие не можете да дистрибуирате, модифицирате, пренесувате, повторна употреба, преземање, повторно известување, копирање или употреба на наведената содржина, без оглед дали е во целост или делумно, за комерцијални цели или за лична корист, без претходно изразено писмено одобрение од нас.

5. Забранета употреба

Можете да ја користите услугата само за законски цели и во согласност со Условите. Вие се согласувате да не користите Услуга:

0,1. На кој било начин што го крши какво било применливо национално или меѓународно право или регулатива.

0.2. Заради експлоатација, оштетување или обид за експлоатација или оштетување на малолетни лица на кој било начин, изложување на нив на несоодветна содржина или на друг начин.

0.3. Да се ​​пренесе или набави испраќање на кој било рекламен или промотивен материјал, вклучително и која било „несакана пошта“, „синџир писмо“, „спам“ или која било друга слична покана.

0.4. Да се ​​заштити или обиди да се персонализира компанијата, вработен во компанијата, друг корисник или кое било друго лице или субјект.

0,5. На кој било начин што ги повредува правата на другите, или на кој било начин е нелегален, заканувачки, измамен или штетен, или во врска со каква било незаконска, незаконска, измама или штетна цел или активност.

0,6. Да се ​​вклучат во какво било друго однесување што го ограничува или спречува нечија употреба или уживање во услугата, или кое, како што е утврдено од нас, може да му наштети или навреди на компанијата или корисниците на услугата или ги изложува на одговорност.

Покрај тоа, вие се согласувате дека нема да:

0,1. Користете ја Услугата на кој било начин што може да ја оневозможи, оптовари, оштетува или да ја наруши Услугата или да се меша во користењето на услугата од која било друга страна, вклучително и нивната можност да се вклучат во активности во реално време преку Сервис.

0.2. Користете кој било робот, пајак или друг автоматски уред, процес или средства за пристап до Услугата за која било цел, вклучително и следење или копирање на кој било материјал на услугата.

0.3. Користете кој било рачен процес за да следи или копирате кој било материјал на Сервис или за која било друга неовластена намена, без наша претходна писмена согласност.

0.4. Користете кој било уред, софтвер или рутина што се меша во правилното работење на услугата.

0,5. Воведете какви било вируси, тројански коњи, црви, логички бомби или друг материјал што е штетен или технолошки штетен.

0,6. Обид да се здобијат со неовластен пристап до, мешање, оштетување или нарушување на кој било дел од услугата, серверот на кој е зачувана Услугата или кој било сервер, компјутер или база на податоци поврзани со Услугата.

0,7. Услуга за напад преку напад против услуга или дистрибуиран напад за негирање на услуга.

0,8. Преземете какви било активности што можат да го оштетат или фалсификуваат рејтингот на компанијата.

0,9. Во спротивно, обидете се да се мешате во правилното работење на услугата.

6. Аналитика 

Може да користиме Даватели на услуги на трети страни за да ја следиме и анализираме употребата на нашата услуга.

7. Нема употреба на малолетни лица

Услугата е наменета само за пристап и употреба од страна на лица стари најмалку осумнаесет (18) години. Со пристапување или користење на услуга, вие гарантирате и застапувате дека имате најмалку осумнаесет (18) години и со целосен авторитет, право и капацитет